blob: 2c818d4e116c1aca8102c5a52707f30081610f4e [file] [log] [blame]
{
"base": {
"exclusions": [
".vpython",
".vpython3",
"DEPS",
"infra/specs/.*"
]
}
}